top of page
İzibiz E-fatura Bilgi: Features

İzibiz E-fatura

SmallLogo.png

İzibiz, Türkiye'nin Özel Entegratörü

E-fatura Uygulaması Nedir?

e-Fatura Uygulaması tanımlanan standartlara uygun olarak elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, tarafları arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı bir biçimde sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan uygulamanın genel adıdır.

E-Fatura (elektronik fatura), Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre, tutulması zorunlu olan faturaların elektronik ortamda; oluşturulmasını, kaydedilmesini, saklanmasını ve ibraz edilmesini sağlayan sistemin genel adıdır. Fiziksel faturada yer alması gereken bilgilerin tamamını kapsayan E-Fatura, elektronik kayıtlar bütünü biçiminde oluşturulur. E-imza ve Mali Mühür uygulamalarını içeren elektronik fatura (E-Fatura) sistemi, kaynağının doğruluğunu, içeriğin bütünlüğünü ve değişmezliğini garanti altına alarak özellikle vergi kaçaklarının ve kayıplarının önüne geçmeyi amaçlar.

E-fatura Başvurusu Nasıl Yapılır? Hangi Belgelere İhtiyaç Duyulur?

E-fatura başvurusu için;

 1. E-Fatura uygulaması başvuru formu ve taahhütnamesi,

 2. Elektronik mali mühür sertifika sahibi taahhütnamesi,

 3. Şirket kuruluş sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesinin noter onaylı nüshası,

 4. Başvuru formuna şirket adına imza atan kişinin yetkili olduğunu gösterir şirket imza sirkülerinin noter tasdikli örneği,

 5. Uygulamaya entegre olmak isteyenler için BİS raporu, özel entegratör ile çalışacak kurumlar için bunun müracaatta yazılı olarak beyan edilmesi,

 6. Bu işlemler on-line olarak da yapılabilmekte, ancak sonradan müracaata konu evrakların ıslak imzalı nüshalarının GİB’e gönderilmesi gerekmektedir.

Aynı Anda Birden Fazla Özel Entegratör Firma İle Anlaşma Yapabilir mi?

Firmanızın merkezi ve şubeleri için farklı özel entegratör firmalar ile anlaşma yapabilirsiniz. Şirket merkezinin bulunduğu ilde bir özel entegratör firma ve şubenizin olduğu ilde ise farklı bir özel entegratör firma ile anlaşma yapabilirsiniz.

E-fatura Portali Nedir?

Kullanıcıların e-fatura ile ilgili hizmetlerden yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen ve e-fatura uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır.

Sistemde veya Sistemdeki Aktörlerden Birinde (GİB, Özel Entegratörler, Muhatap Alıcı vb.) E-fatura Gönderimi İle İlgili Uzun Süreli Kesinti Olması veya E-faturanın Elektronik Olarak İletilmesinin Mümkün Olmadığı Durumlarda Ne Yapılmalıdır?

397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “9. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler” başlıklı bölümünde yer verilen; “e-fatura düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin gerek kendi sistemlerinde gerekse e-fatura uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında fatura düzenleyebilmek için yeteri kadar basılı kağıt fatura bulundurmaları zorunludur.” açıklaması gereğince MATBU (matbaa baskılı) fatura (veya mükellef e-arşiv fatura uygulamasına geçmiş ise e-arşiv fatura) düzenlenerek işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.

İhracat Faturası Düzenlerken Sistemde Veya Sistemdeki Aktörlerden Birinde (GİB, Özel Entergratörler, Gümrük Bakanlığı Vb.) E-fatura Gönderimi İle İlgili Uzun Süreli Kesinti Olması Veya E-Faturanın Elektronik Olarak İletilmesinin Mümkün Olmadığı Durumda Ne Yapılmalıdır?

……………… Diğer taraftan GTB tarafından e-fatura uygulamasına ilişkin olarak 30.06.2017 tarihli ve 2017/7 sayılı genelge yayımlanmış ve söz konusu genelge'nin 8 inci maddesinde: “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra no: 397) uyarınca e-fatura düzenleme yetkisi bulunan yükümlülerin gerek kendi sistemlerinde, gerekse e-fatura uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında kağıt fatura düzenleyebilmeleri mümkün olduğundan, böyle durumlarda kağıt ortamında düzenlenen faturalar 0100 belge kodu seçilerek gümrük beyannamesinin ekinde beyan edilebilir.”

……………… 2 saati aşan teknik bir aksaklık nedeniyle e-fatura’ya göre işlemlerin tamamlanamaması halinde; e-faturanın kağıt çıktısı üzerine kağıt fatura prosedürüne göre gümrük çıkış işlemlerinin yapılması mümkün bulunduğu gibi MATBU fatura (matbaa baskılı fatura veya e-arşiv fatura) dikkate alınarak kağıt fatura prosedürüne göre gümrük çıkış işlemlerinin yapılması da mümkün bulunmaktadır.

İzibiz E-fatura Bilgi: Özgeçmiş
SmallLogo.png

E-fatura Saklama

E-fatura mükellefleri faturalarını Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği süre ve formda yedeklemek ve saklamakla yükümlüdür. Mükellefleri E-Fatura verilerini ya kendileri saklayacak/arşivleyecek yada bu görev GİB onaylı veri saklama hizmeti sunan kuruluşlarca sağlanacaktır.İzibiz e-fatura özel entegratörü olarak e-fatura veri saklama yetkinliğine sahiptir. Bu yetkinlik IT Alt Yapısı uygun özel entegratörlere GİB tarafından atanmış bir ek hizmettir. İzibiz Elektronik fatura verilerinin otomatik yedeklenmesi, dünya çapında kabul görmüş standartlar çerçevesinde güvenli bir şekilde saklanması ve arşivlenmesi ihtiyaçlarını hiç bir müdahaleye gerek kalmadan otomatik olarak gerçekleştirmektedir. İzibiz veri saklama yetkinliği belli başlı temel özellikleri barındırmaktadır.

İzibiz E-fatura Bilgi: Features

E-ticarette E-fatura

İzibiz e-ticaret Entegrasyon

İzibiz e-ticaret entegrasyonu ile sadece 2 tıklama ile faturalama süreci tamamlanmış olmaktadır. E-ticaret girişimcilerinin ürün gönderim sürecinde en çok zaman kaybettikleri faturalama sürecini hızlandırmak için geliştirilmiş bir üründür.

Özellikler:

 • 2 tık ile faturalama imkanı, 1 tık ile siparişler çekilir, 2. tık ile de fatura düzenlenir.

 • Excel ile sipariş yükleme ve faturalama yönetimi, e-fatura ve e-arşiv fatura kullanımına uygundur.

 • Aylık satış raporları Excel olarak raporlanabilmektedir.

 • Birden fazla fatura ön eki, ayrıca her dükkan/pazar yeri için ayrı kullanılabilmektedir.

 • Sipariş tarih aralığına, sipariş durumuna ve sipariş numarasına göre filtreleme yapılabilir.

 • Siparişlerin ister otomatik ister manuel faturalama yapılabilme imkanı.

 • Bilinen e-ticaret siteleri ile uyumlu ve entegre sistem.

SmallLogo.png
İzibiz E-fatura Bilgi: Features
SmallLogo.png

İhracatta E-fatura

İhracat faturalarının e-fatura olarak düzenlenmesi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan tebliğ değişikliği ile hayata geçmiş oldu. Bu bağlamda e-fatura mükellefleri ihracat faturalarını da tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinden e-fatura olarak düzenlemek zorundadırlar.


İzibiz e-fatura portal uygulaması ihracat faturalarının e-fatura olarak düzenlenmesi için kullanıcılara PRATİK ve HIZLI bir kullanım imkanı sunmaktadır. Türkiye’nin en gelişmiş e-fatura portali ile bir çok özelliklere ve yeteneklere tek bir uygulama üzerinden sahip olmak mümkün.

İzibiz E-fatura Bilgi: Features

Yolcu Beraberi (Tax Free) E-fatura

“Yolcu beraberi eşya ihracı” (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlara, bahsi geçen faturaları da 01.07.2017 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilmişti. Bu bağlamda e-Fatura mükellefleri Yolcu Beraberi Faturalarını da ilgili GİB tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinden e-Fatura olarak düzenlemek zorundadırlar.

SmallLogo.png
İzibiz E-fatura Bilgi: Features

İlgili tebliğe göre Yolcu beraberi eşya ihracı faturası;

 • Faturayı düzenleyecek olan mükellef (mağaza) e-fatura sistemine dahil olmalıdır.

 • Mükellefler düzenleyecekleri yolcu beraberi eşya ihracı faturalarında alıcı bilgilerine ilaveten Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bilgilerine de yer vereceklerdir.

 • E-fatura dosyasının “AccountingCustomerParty” bölümünde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bilgileri,

 • “BuyerCustomerParty” bölümünde ise alışverişi yapan turistin bilgileri yer alacaktır.

 • Faturanın ProfileID değeri “YOLCUBERABERFATURA” olmalıdır.

 • Düzenlenen faturalar onay için gümrük çıkış memurunun ekranına düşecektir.

 • Onaylanan faturalar ile uygulama yanıtı vergi iadesi ödemesi için ilgili yetki belgeli aracı kurumların sistemine düşecektir.

 • Faturayı düzenleyen mükellef(mağaza) ile aracı kurumlar arasında, iptal/iade gibi durumlarda haksız vergi iadesi yapılmasının önüne geçilmesini sağlamak için gerçek zamanlı bir bağlantı olmalıdır.

 • Sistemde bir sorun olması durumuna karşılık, mükellef, satış noktalarında yeteri kadar kağıt fatura bulundurmalı, gerektiğinde kağıt fatura düzenlemeli ve kağıt fatura düzenlediği satışlara ait tekrar e-fatura düzenlememelidir.

İzibiz e-fatura portal uygulaması Yolcu beraberi faturalarının e-fatura olarak düzenlenmesi için kullanıcılara PRATİK ve HIZLI bir kullanım imkanı sunmaktadır. Türkiye’nin en gelişmiş e-fatura portali ile bir çok özellik ve yeteneklere tek bir uygulama üzerinden sahip olmak mümkün.

İzibiz E-fatura Bilgi: Özgeçmiş
SmallLogo.png

SGK E-fatura

Sosyal Güvenlik Kurumu 1 Ekim 2017 tarih itibariyle e-fatura uygulamasına dahil oldu. Bu sebeple de e-fatura mükellefleri SGK ya kesecekleri faturaları e-fatura olarak düzenlemek zorundalar. 
İzibiz, SGK e-fatura uygulamasını hem ERP entegrasyonları ile hem de web portal kullanıcıları için portal üzerinden hazır hale getirmiştir. Bu sayede web portal üzerindeki e-fatura uygulaması ile hızlıca e-fatura düzenlenebilmektedir. İzibiz müşterileri, SGK e-fatura uygulaması ile isteğe bağlı olarak Medula sisteminden indirdikleri xml faturaları portale yükleyerek e-fatura oluşturma ve gönderim sağlayabilmektedir.

İzibiz E-fatura Bilgi: Features
bottom of page